Informatie over gegevensbescherming

We zijn erg blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van spiegelshop24. U kunt de website van spiegelshop24 in principe gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbescherming voorschriften van toepassing op spiegelshop24. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

Als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking heeft spiegelshop24 tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om een ​​zo volledig mogelijke bescherming van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te garanderen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten over het algemeen beveiligingslacunes hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van spiegelshop24 is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, lichten we graag vooraf de gebruikte termen toe.

In deze privacyverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termen:

 • a) persoonsgegevens

  Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien direct of indirect, met name door toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan een of meer bijzondere kenmerken, de uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

 • b) betrokkene

  Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de gegevensbeheerder.

 • c) Verwerking

  Verwerking is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, distributie of enige andere vorm van beschikbaarstelling, matching of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

 • d) Beperking van verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) profilering

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens, die erin bestaat deze persoonlijke gegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijk Analyse of voorspelling van de voorkeuren van die natuurlijke persoon , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is het zodanig verwerken van persoonsgegevens dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegekend zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie apart wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat dat de persoonsgegevens niet zijn toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) Verantwoordelijke of verantwoordelijke voor verwerking

  De verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als het doel en de middelen van deze verwerking worden bepaald door het Unierecht of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria voor zijn naamgeving worden bepaald door het Unierecht of het recht van de lidstaten.

 • h) verwerkers

  Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke.

 • i) Ontvanger

  Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat krachtens het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 • j) derde partij

  Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of instantie anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  Toestemming is elke wilsuiting die vrijwillig door de betrokkene is gegeven op een geïnformeerde manier en ondubbelzinnig voor het specifieke geval in de vorm van een verklaring of andere duidelijke bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens is .

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met een gegevensbeschermingskarakter is:

spiegelshop24

Alfred-Trappen-Strasse, 32

44263 Dortmund - Hörde

Duitsland

Tel: 023113074849

E-mail: info@spiegelshop24.com

Website: spiegelshop24.com

3. Cookies

De internetpagina's van spiegelshop24 maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Talloze websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Via de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan spiegelshop24 de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Zoals eerder vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de webshop. De online winkel gebruikt een cookie om de artikelen te onthouden die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit kan in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Corion verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een individu of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) browsertypes en -versies die worden gebruikt, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites, die via een toegangssysteem op onze website worden benaderd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres),

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Spiegelshop24 geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie op lange termijn te waarborgen. van onze website en (4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door spiegelshop24 zowel statistisch als met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verbeteren, geëvalueerd, om uiteindelijk te zorgen voor een optimaal niveau van bescherming van de persoonsgegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokken persoon worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking, resulteert uit het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke kan de overdracht aan een of meerdere verwerkers regelen, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend voor intern gebruik gebruikt,

Door registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking, worden ook het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen met de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en eventueel gepleegde strafbare feiten op te sporen. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat tot doorgifte of de doorgifte voor strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens, stelt de gegevensbeheerder in staat om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de database van de verwerkingsverantwoordelijke.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal elke betrokkene op verzoek te allen tijde informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of kennisgeving van de betrokkene, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarverplichtingen bestaan ​​die anders bepalen. Alle medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staan ​​in dit kader als contactpersoon ter beschikking van de betrokkene.

6. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de spiegelshop24-website krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Welke persoonsgegevens bij het bestellen van de nieuwsbrief aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, blijkt uit het daarvoor gebruikte invoermasker.

De spiegelshop24 informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over zakelijke aanbiedingen. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor de verzending van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt voor de verzending van de nieuwsbrief voor de eerste keer een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene is ingevoerd met behulp van de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres, als betrokkene, de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij tevens het door de internetserviceprovider (ISP) toegekende IP-adres van het door de betrokkene op het moment van aanmelding gebruikte computersysteem op, evenals de datum en het tijdstip van aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen begrijpen en dient daarmee ter rechtsbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de aanmelding voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gesteld als dit voor de werking van de nieuwsbriefservice of voor de registratie in dit verband noodzakelijk is, zoals bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of wijzigingen in de technische voorwaarden. De in het kader van de nieuwsbriefservice verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. Elke nieuwsbrief bevat een overeenkomstige link voor het intrekken van de toestemming. Ook is het te allen tijde mogelijk om je af te melden voor de nieuwsbrief direct op de website van de verwerkingsverantwoordelijke of om de verwerkingsverantwoordelijke hiervan op een andere manier te informeren.

7. Nieuwsbrief volgen

De nieuwsbrief van spiegelshop24 bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om het opnemen van logbestanden en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Hierdoor kan een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes worden uitgevoerd. Aan de hand van de embedded tracking pixel kan spiegelshop24 zien of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene, en welke links in de e-mail zijn opgeroepen door betrokkenen.

Dergelijke persoonlijke gegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokken personen hebben te allen tijde het recht om de relevante afzonderlijke toestemmingsverklaring die is gegeven via de dubbele opt-in-procedure in te trekken. Na een intrekking worden deze persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd. De spiegelshop24 beschouwt een herroeping van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

8. Contactmogelijkheid via de website

Vanwege wettelijke voorschriften bevat de spiegelshop24-website informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de gegevensbeheerder worden verzonden, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contact opnemen met de betrokkene.

9. Routine verwijderen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of als dit wordt vereist door de Europese richtlijn- en regelgevingsgever of een andere wetgever in wet- of regelgeving die de persoon verwerkingsverantwoordelijke, werd verstrekt.

Als het doel van de opslag niet meer van toepassing is of als een door de Europese richtlijn- en regelgevende instantie of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd.

10. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om bevestiging van de verwerkingsverantwoordelijke te vragen of persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • b) Recht op informatie

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie van de verantwoordelijke voor de verwerking. Verder heeft de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

  Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te ontvangen over de passende waarborgen in verband met de verzending.

  Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op informatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

  1. de verwerkingsdoeleinden
  2. de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
  3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  4. indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om die duur te bepalen
  5. het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking
  6. het bestaan ​​van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  7. indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  8. het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 (1) en (4) AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene
 • c) Recht op rectificatie

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht om de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, te eisen. Bovendien heeft de betrokkene het recht, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen - ook door middel van een aanvullende verklaring.

  Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • d) Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen, om te eisen dat de verantwoordelijke persoon de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk verwijdert als een van de volgende redenen van toepassing is en als de verwerking niet nodig is :

  Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene wil dat de bij spiegelshop24 opgeslagen persoonsgegevens worden verwijderd, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van spiegelshop24 zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

  Indien de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt door spiegelshop24 en ons bedrijf, als de verantwoordelijke persoon, verplicht is om de persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17 lid 1 DS-GVO, zal spiegelshop24 passende maatregelen nemen, ook technische, rekening houdend met rekening houden met de beschikbare technologie en de implementatiekosten om andere verwerkingsverantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen dat de betrokkene die andere verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om alle links naar, of kopieën of replicaties van, die persoonsgegevens te verwijderen, voor zover de verwerking niet vereist.De medewerker van spiegelshop24 regelt in individuele gevallen het nodige.

  1. De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  2. De betrokkene herroept zijn toestemming waarop de verwerking was gebaseerd op grond van artikel 6 lid 1 letter a DS-GVO of artikel 9 lid 2 brief a DS-GVO en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
  3. De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, AVG-verwerking op.
  4. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  5. Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
  6. De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1 DS-GVO.
 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om te eisen dat de verantwoordelijke de verwerking beperkt als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van persoonlijke gegevens die bij spiegelshop24 zijn opgeslagen, wil aanvragen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de gegevensbeheerder. De medewerker van spiegelshop24 regelt de beperking van de verwerking.

  1. De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist voor een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  2. De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te wissen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  3. De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
  4. De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om de hem betreffende persoonsgegevens, die de betrokkene heeft verstrekt aan een verantwoordelijke, op een gestructureerde, gemeenschappelijke en machinale wijze te ontvangen. leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke zonder hinder van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a DS-GVO of artikel 9 lid 2 letter a DS-GVO of op een contract in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b DS-GVO en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures,

  Bovendien worden de rechten en vrijheden van andere personen bij de uitoefening van hun recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20, lid 1, niet aangetast.

  Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van spiegelshop24.

 • g) Recht van bezwaar

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat wordt verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, te allen tijde tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, op basis van artikel 6 para 1 letter e of f DS-GVO om bezwaar in te dienen. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  In het geval van bezwaar zal Spiegelshop24 de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om te beweren, uit te oefenen of te verdedigen tegen wettelijke beweert.

  Als Spiegelshop24 persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te kunnen maken, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen spiegelshop24 tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal spiegelshop24 de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, die wordt uitgevoerd in spiegelshop24 voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89. lid 1 DS-GVO bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang te vervullen.

  Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van spiegelshop24 of een andere medewerker. In verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij is het de betrokkene ook vrij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, om zijn of haar recht van bezwaar uit te oefenen met geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor hem heeft of hem in een vergelijkbare manier, als de beslissing (1) niet nodig is voor het aangaan of de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) als gevolg van Unie- of lidstaatwetgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is,is toegestaan ​​en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen bevatten om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te vrijwaren of (3) wordt uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) deze is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal spiegelshop24 passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke voor de verwerking, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en om de beslissing aan te vechten.

  Als de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen wil doen gelden, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de gegevensbeheerder.

 • i) Recht om toestemming in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Als de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om de toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

11. Gegevensbescherming voor sollicitaties en in het sollicitatieproces

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de afhandeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval als een sollicitant de relevante sollicitatiedocumenten elektronisch, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt. Als de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de doorgegeven gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, de aanvraagdocumenten worden automatisch verwijderd twee maanden na bekendmaking van het afwijzingsbesluit, op voorwaarde dat de verwijdering niet in strijd is met andere legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Een ander gerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld bewijslast in procedures op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

12. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de inzet en het gebruik van Facebook

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die wordt geëxploiteerd op internet, een online gemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt met elkaar te communiceren en in virtuele ruimte te interageren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of het stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder meer in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Indien een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de persoon de desbetreffende Facebook-component automatisch wordt geactiveerd, zorgt ervoor dat een weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook wordt gedownload. Een compleet overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Als onderdeel van dit technische proces wordt Facebook geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elke oproep van onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en toegewezen aan het respectieve Facebook-account van de betrokken persoon door Facebook. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop, of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze op persoonlijke gegevens.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijk met onze website is ingelogd op Facebook; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie op deze manier naar Facebook wordt verzonden, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat kan worden geraadpleegd op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instelmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar die het mogelijk maken om gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke applicaties kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

13. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene op een website is gekomen (de zogenaamde referrer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor de webanalyse via Google Analytics. Door deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als onze internetpagina's worden geopend vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte .

Het doel van de Google Analytics-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren, om online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectievelijke Google Analytics-component om gegevens naar Google te verzenden voor online analyse. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt,

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals toegangstijd, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatst cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google. Hiervoor moet de betrokkene een browser-add-on downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser-add-on wordt door Google als tegenstrijdig beoordeeld. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, de betrokkene moet de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon die aan zijn invloedssfeer kan worden toegeschreven, bestaat de mogelijkheid om de browser-add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Meer informatie en de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt nader toegelicht onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

14. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de inzet en het gebruik van Google AdWords

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de zoekresultaten van Google als in het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf bepaalde trefwoorden definiëren die worden gebruikt om een ​​advertentie in de zoekresultaten van Google weer te geven, alleen wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een ​​trefwoordgerelateerd zoekresultaat op te halen. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties met behulp van een automatisch algoritme en rekening houdend met de vooraf gedefinieerde trefwoorden naar relevante websites verspreid.

De exploitant van de Google AdWords-diensten is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Het doel van Google AdWords is om onze website te promoten door op de websites van externe bedrijven en in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine advertenties op basis van interesse weer te geven en advertenties van derden op onze website weer te geven.

Als een betrokkene onze website bezoekt via een Google-advertentie, wordt door Google een zogenaamde conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene opgeslagen. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina's, zoals het winkelwagentje van een online winkelsysteem, op onze website zijn bezocht. De conversiecookie stelt zowel ons als Google in staat om te begrijpen of een betrokkene die via een AdWords-advertentie naar onze website is gekomen, inkomsten heeft gegenereerd,

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Op onze beurt gebruiken we deze bezoekstatistieken om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is verwezen, d.w.z. om het succes of falen van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die kan worden gebruikt om de betrokken persoon te identificeren.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de door de betrokkene bezochte website. Dienovereenkomstig worden bij elk bezoek aan onze website persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google AdWords geplaatst cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokkene vanuit elk van de door hem gebruikte internetbrowsers de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen uitvoeren.

Meer informatie en de geldende gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

15. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de inzet en het gebruik van Instagram

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van de Instagram-dienst geïntegreerd. Instagram is een dienst die kwalificeert als een audiovisueel platform en waarmee gebruikers foto's en video's kunnen delen en dergelijke gegevens op andere sociale netwerken kunnen verspreiden.

De exploitant van de Instagram-diensten is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectieve Instagram-component zorgt ervoor dat een weergave van de overeenkomstige component van Instagram wordt gedownload. Als onderdeel van dit technische proces wordt Instagram geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokken persoon tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, herkent Instagram bij elke oproep van onze website en voor de gehele duur van het betreffende verblijf op onze website welke specifieke subpagina de betrokken persoon bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram-component en door Instagram toegewezen aan het respectieve Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, worden de aldus verzonden gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt via de Instagram-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met onze website is ingelogd op Instagram; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Instagram-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Instagram wordt verzonden, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Instagram-account voordat hij onze website bezoekt.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

16. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de toepassing en het gebruik van Pinterest

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website componenten van Pinterest Inc. geïntegreerd. Pinterest is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die wordt geëxploiteerd op internet, een online gemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt met elkaar te communiceren en in virtuele ruimte te interageren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of het stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Pinterest stelt gebruikers van het sociale netwerk onder meer in staat om verzamelingen van afbeeldingen en individuele afbeeldingen evenals beschrijvingen op virtuele prikborden te publiceren (zogenaamde pinning),

De werkmaatschappij van Pinterest is Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Pinterest-component (Pinterest-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de persoon de betreffende Pinterest-component automatisch wordt geactiveerd, zorgt ervoor dat een weergave van de overeenkomstige Pinterest-component van Pinterest wordt gedownload. Meer informatie over Pinterest is beschikbaar op https://pinterest.com/. Als onderdeel van dit technische proces wordt Pinterest geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Pinterest is ingelogd, herkent Pinterest elke keer dat de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van zijn/haar verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Pinterest-component en door Pinterest toegewezen aan het respectievelijke Pinterest-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een Pinterest-knop klikt die op onze website is geïntegreerd, wijst Pinterest deze informatie toe aan het persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Pinterest ontvangt via de Pinterest-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijk met onze website is ingelogd op Pinterest; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Pinterest-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Pinterest wordt verzonden, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Pinterest-account voordat hij onze website bezoekt.

Het door Pinterest gepubliceerde privacybeleid, dat beschikbaar is op https://about.pinterest.com/privacy-policy, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Pinterest.

17. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de inzet en het gebruik van Matomo

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Matomo-component op deze website geïntegreerd. Matomo is een open source softwaretool voor webanalyse. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysetool verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene op een website is gekomen (de zogenaamde referrer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De software wordt gebruikt op de server van de verantwoordelijke voor de verwerking, de logbestanden, die gevoelig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming, worden uitsluitend op deze server opgeslagen.

Het doel van de Matomo-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer om het gebruik van deze website te evalueren om online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven.

Matomo plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kunnen wij het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch door de Matomo-component gevraagd om gegevens naar onze server te verzenden voor online-analyse. Als onderdeel van dit technische proces krijgen we kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die we onder meer gebruiken om de herkomst van de bezoekers en klikken te achterhalen.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals toegangstijd, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, naar onze server verzonden. Deze persoonsgegevens worden door ons opgeslagen. Wij geven deze persoonsgegevens niet door aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Matomo een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Matomo geplaatst cookie op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door Matomo zijn gegenereerd en verband houden met het gebruik van deze website. Hiervoor moet de betrokkene in zijn browser "Do Not Track" instellen.

Met het instellen van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de internetpagina's van de verwerkingsverantwoordelijke niet meer volledig voor de betrokkene kunnen worden gebruikt.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften van Matomo zijn te vinden op https://matomo.org/privacy/.

18. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de inzet en het gebruik van Twitter

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van Twitter geïntegreerd. Twitter is een meertalige, publiek toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenaamde tweets, d.w.z. korte berichten van maximaal 280 tekens, kunnen publiceren en verspreiden. Deze korte berichten zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen die niet op Twitter zijn geregistreerd. De tweets worden ook getoond aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Verder maakt Twitter het mogelijk om een ​​breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.

Werkmaatschappij van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectievelijke Twitter-component zorgt ervoor dat een weergave van de relevante Twitter-component van Twitter wordt gedownload. Meer informatie over de Twitter-knoppen vindt u op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Als onderdeel van dit technische proces wordt Twitter geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is:

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Twitter is ingelogd, herkent Twitter elke keer dat de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van zijn/haar verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Twitter-component en door Twitter toegewezen aan het respectievelijke Twitter-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen klikt, worden de aldus verzonden gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

Twitter ontvangt via de Twitter-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met onze website is ingelogd op Twitter; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Twitter-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie op deze manier naar Twitter wordt verzonden, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Twitter-account voordat hij onze website bezoekt.

De toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften van Twitter zijn beschikbaar op https://twitter.com/privacy?lang=de.

19. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de inzet en het gebruik van YouTube

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal waarmee video-uitgevers gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video's mogelijk. Daarom zijn zowel complete film- en televisieprogramma's als muziekvideo's, trailers of video's die door gebruikers zelf zijn gemaakt, via het internetportaal toegankelijk.

De werkmaatschappij van YouTube is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectieve YouTube-component waardoor een weergave van de relevante YouTube-component van YouTube wordt gedownload. Meer informatie over YouTube vindt u op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Als onderdeel van dit technische proces worden YouTube en Google geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt door een subpagina op te roepen die een YouTube-video bevat. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google krijgen via de YouTube-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene tegelijk met onze website is ingelogd op YouTube; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar YouTube en Google wordt verzonden, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn YouTube-account voordat hij onze website bezoekt.

De door YouTube gepubliceerde gegevensbeschermingsvoorschriften, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

20. Gebruik van Smartsupp live chat systeem

De gegevens die met de Smartsupp-technologieën worden verzameld, worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en zullen niet worden gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de afzonderlijke toestemming van de betrokkene. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te selecteren; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te selecteren; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te selecteren; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden verwerkt door Smartsupp.com , sro, BTW-nummer CZ03668681 (hierna te noemen "Smartsupp"). Smartsupp is de gegevensverwerker die optreedt namens de website-eigenaar die de gegevens beheert. Smartsupp voldoet aan de AVG. Informatie over gegevensbescherming en de verwerking van persoonsgegevens vindt u op www.smartsupp.com/privacy . De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de klantenservice te kunnen garanderen. Neem contact op met de website-eigenaar als u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens of als u uw persoonsgegevens wilt opvragen of verwijderen.

21. Betaalmethode: gegevensbeschermingsregels voor Klarna als betaalmethode

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van Klarna geïntegreerd. Klarna is een online betalingsdienstaanbieder die aankopen op rekening of flexibele termijnbetalingen mogelijk maakt. Klarna biedt ook andere diensten aan, zoals kopersbescherming of een identiteits- en kredietcontrole.

De werkmaatschappij van Klarna is Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze onlineshop als betalingsoptie "aankoop op rekening" of "aankoop op afbetaling" selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar Klarna verzonden. Door een van deze betalingsopties te selecteren, gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor het verwerken van de factuur of aankoop op afbetaling of voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.

De persoonlijke gegevens die naar Klarna worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om een ​​factuur of aankoop op afbetaling te verwerken. Persoonlijke gegevens met betrekking tot de respectieve bestelling zijn ook nodig om het koopcontract te verwerken. In het bijzonder kan er sprake zijn van onderlinge uitwisseling van betalingsinformatie, zoals bankgegevens, kaartnummer, vervaldatum en CVC-code, aantal artikelen, artikelnummer, gegevens over goederen en diensten, prijzen en belastingen, informatie over eerder koopgedrag of overige informatie over de financiële situatie van de betrokkene.

De overdracht van de gegevens is met name gericht op identiteitsverificatie, betalingsadministratie en fraudepreventie. De verantwoordelijke voor de verwerking zal met name persoonsgegevens aan Klarna doorgeven als er een legitiem belang is bij de overdracht. De persoonsgegevens die tussen Klarna en de verwerkingsverantwoordelijke worden uitgewisseld, worden door Klarna doorgegeven aan kredietbureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

Klarna geeft de persoonsgegevens ook door aan gelieerde bedrijven (Klarna Group) en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om de contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens bij de bestelling moeten worden verwerkt.

Om te beslissen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie, verzamelt en gebruikt Klarna gegevens en informatie over het eerdere betalingsgedrag van de betrokkene, evenals waarschijnlijkheidswaarden voor hun gedrag in de toekomst (zogenaamde scoring). De score wordt berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundige en statistische methoden.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens van Klarna op elk moment in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsverwerking.

De toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften van Klarna zijn te vinden op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

22. Betaalmethode: gegevensbeschermingsvoorschriften voor PayPal als betaalmethode

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website PayPal-componenten geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of zakelijke rekeningen vertegenwoordigen. PayPal biedt ook de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te triggeren of betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook trustee-functies op zich en biedt kopersbeschermingsservices.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online winkel "PayPal" als betalingsoptie selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar PayPal verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Persoonlijke gegevens met betrekking tot de respectieve bestelling zijn ook nodig om het koopcontract te verwerken.

De overdracht van de gegevens is bedoeld voor betalingsverwerking en fraudepreventie. De verantwoordelijke voor de verwerking zal met name persoonsgegevens aan PayPal doorgeven als er een legitiem belang is bij de overdracht. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietbureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

PayPal kan de persoonlijke gegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit nodig is om de contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens in de bestelling moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens van PayPal op elk moment in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsverwerking.

De toepasselijke gegevensbeschermingsregels van PayPal zijn te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

23. Betaalmethode: gegevensbeschermingsvoorschriften voor onmiddellijke overboeking als betaalmethode

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website componenten van Sofortüberweisung geïntegreerd. Sofortüberweisung is een betalingsdienst die girale betaling voor producten en diensten op internet mogelijk maakt. Sofortüberweisung vertegenwoordigt een technische procedure waarmee de online retailer onmiddellijk een betalingsbevestiging ontvangt. Op deze manier kan een retailer goederen, diensten of downloads direct na het plaatsen van de bestelling aan de klant leveren.

De werkmaatschappij van Sofortüberweisung is Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze onlineshop "Sofortüberweisung" als betalingsmogelijkheid kiest, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan Sofortüberweisung doorgegeven. Door deze betalingsoptie te selecteren, gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

Bij een aankoop via Sofortüberweisung geeft de koper de pincode en TAN door aan Sofort GmbH. Sofortüberweisung voert vervolgens een overboeking uit naar de online retailer na een technische controle van het rekeningsaldo en het ophalen van verdere gegevens om de rekeningfondsen te controleren. De uitvoering van de financiële transactie wordt dan automatisch gecommuniceerd naar de online retailer.

De persoonlijke gegevens die met Sofortüberweisung worden uitgewisseld, zijn voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De overdracht van de gegevens is bedoeld voor betalingsverwerking en fraudepreventie. De verantwoordelijke voor de verwerking zal ook andere persoonlijke gegevens aan Sofortüberweisung doorgeven als er een legitiem belang is bij de overdracht. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen Sofortüberweisung en de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, kunnen door Sofortüberweisung worden doorgegeven aan kredietbureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

Sofortüberweisung kan de persoonlijke gegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit nodig is om de contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens in de bestelling moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsverwerking.

De toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften van Sofortüberweisung zijn te vinden op https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/.

24. Rechtsgrondslag voor verwerking

Artikel 6 I lit. a AVG dient voor ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, de verwerking is gebaseerd op artikel 6 I lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond raakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 I lit. d AVG. Uiteindelijk zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrond als de verwerking noodzakelijk is om een ​​gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de persoon betrokken niet prevaleren. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 DS-GVO). indien de verwerking noodzakelijk is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 DS-GVO). indien de verwerking noodzakelijk is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 DS-GVO). omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 DS-GVO). omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 DS-GVO).

25. Gerechtvaardigde belangen bij verwerking nagestreefd door de verantwoordelijke of een derde partij

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f AVG, is ons legitieme belang het uitoefenen van ons bedrijf in het belang van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

26. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de overeenkomstige gegevens routinematig verwijderd, voor zover ze niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren of een contract te starten.

27. Wettelijke of contractuele vereisten voor het verstrekken van de persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-voorziening

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een ​​overeenkomst te sluiten dat een betrokkene persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hen sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker maakt van geval tot geval aan de betrokkene duidelijk of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

28. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de generator van gegevensbeschermingsverklaringen van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe functionaris voor gegevensbescherming voor Oberbayern, in samenwerking met de gegevensbeschermingsadvocaten van het advocatenkantoor WILDE BEUGER SOLMECKE | advocaten gemaakt .

Gegevensbeschermingsverklaring